منوی اصلی

راه اندازی اکواریوم اب شیرین از ابتدا تا ماهی دار کردن

PO_Fidara_Fish_8349_01

ساخت آکواریوم

PO_Fidara_Fish_8486_01

سیفون کردن آکواریوم

PO_Fidara_Fish_8488_01

نحوه انقال ماهی به آکواریوم